Zdravje

Zdravje je temeljna vrednota vsakega posameznika, njegove družine in družbe v kateri živi. Zdravje in skrb zanj ni le interes posameznika ali zdravstvenih institucij, pač pa je zanj odgovorna celotna družba.

V Republiki Sloveniji so zdravstvene storitve dostopne v okviru javne in zasebne zdravstvene dejavnosti. Zdravstvene storitve se financirajo iz obveznega zdravstvenega zavarovanja in iz dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Za otroke je z obveznim zdravstvenim zavarovanjem zagotovljeno plačilo zdravstvenih storitev v celoti, od leta 2009 pa je z obveznim zdravstvenim zavarovanjem zagotovljena tudi celovita obravnava z zdravljenjem avtizma.

Zdravstveni sistem na primarni ravni otrokom zagotavlja redno spremljanje v prvem letu življenja, sistematski pregled v starosti treh in pet let ter sistematske preglede v osnovni šoli. V kolikor zdravnik pediater ob teh pregledih opazi znake kakršnihkoli odstopanj v razvoju, otroka napoti na podrobnejši pregled v razvojno ambulanto ali dispanzer za pedopsihiatrijo oz. dispanzer za mentalno zdravje. Tam otroka pregleda razvojni pediater in glede na njegove ugotovitve po potrebi še drugi strokovnjaki iz tima: pedopsihiater, specialni pedagog, psiholog, delovni terapevt, logoped idr. Glede na ugotovitve za otroka predlagajo ustrezne terapevtske obravnave (fizioterapevt, delovni terapevt, logoped, specialni in rehabilitacijski pedagog idr.) in ga po potrebi napotijo še v nadaljnje diferencialno diagnostične preiskave. Ob sumu na avtizem so otroci napoteni na terciarno raven, kjer postavijo diagnozo avtizma oz. ovržejo sum nanj, po potrebi pa opravijo tudi dodatne biokemične, genetske, nevrofiziološke, nevroslikovne in druge preiskave.

Diagnostiko avtizma v Sloveniji izvajajo v UKC Ljubljana na Pediatrični kliniki v okviru katere deluje Služba za otroško psihiatrijo z Ambulanto za avtizem, prav tako pa izvajajo diagnostiko avtizma tudi v ambulanti, ki deluje v okviru Inštituta za avtizem in sorodne motnje , in sicer v Ljubljani in v Mariboru.

Po postavitvi diagnoze je otrok z avtizmom lahko napoten na različne terapevtske obravnave. Dostopnost do obravnav je v Sloveniji kadrovsko in regijsko še slabo pokrita.

Naročite se na novice

Skip to content