Javno veljavni programi vzgoje in izobraževanja

V Sloveniji se izvajajo različni programi vzgoje in izobraževanja. Vsem otrokom so dostopni program za predšolske otroke in izobraževalni programi. Za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami se izvajajo tudi drugi vzgojno-izobraževalni programi. V te programe otrok ni mogoče vpisati, pač pa so vanje usmerjeni z odločbo o usmeritvi.

Programi za predšolske otroke

Za predšolske otroke se v Sloveniji izvaja program za predšolske otroke. Otroci s posebnimi potrebami so lahko na osnovi odločbe o usmeritvi vključeni v program za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo ali v prilagojen program za predšolske otroke. Vsi programi za predšolske otroke se izvajajo na osnovi Kurikula za vrtce, ki je nacionalni dokument in predstavlja strokovno podlago za delo v vrtcih.

Otrok, usmerjen v program za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo lahko ima do tri ure dodatne strokovne pomoči tedensko, od katerih je ena ura svetovalna storitev. Pri izvajanju programa mu je potrebno zagotoviti ustrezne prilagoditve. Vzgojiteljem, ki imajo v skupini otroke s posebnimi potrebami, so namenjena Navodila h kurikulu za vrtce v programih s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo za otroke s posebnimi potrebami. Navodila so bila sprejeta leta 2003. Ker takrat otroci z avtizmom še niso bili prepoznani kot posebna skupina otrok s posebnimi potrebami, v omenjenih navodilih ni posebnih smernic za delo z otroki z avtizmom. Navodila h Kurikulu za vrtce v programih s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo za otroke s posebnimi potrebami za otroke z avtističnimi motnjami so objavljena kot dodatek k omenjenim navodilom.

Otroci s posebnimi potrebami, ki bi zaradi svojih primanjkljajev, ovir oz. motenj v predšolskem obdobju lažje razvili svoja močna področja in sposobnosti do največje možne mere v okolju, ki je zanje bolj prilagojen glede pristopov, ciljev, vsebin, didaktičnih pripomočkov in tudi normativov ter kadrovskih pogojev, se lahko na osnovi odločbe o usmeritvi vključijo v prilagojen program za predšolske otroke.

Načrtovanje in izvajanje vzgojno izobraževalnih dejavnosti v prilagojenem programu za predšolske otroke ima svoje strokovno izhodišče v Kurikulu za vrtce v prilagojenem programu za predšolske otroke. Ta v prvem delu posamezna poglavja iz Kurikula za vrtce izpostavi, preoblikuje in dopolni z vsebinami, ki poudarjajo posebnosti in značilnosti dela z otroki s posebnimi potrebami, v drugem delu pa poda prilagoditve izvajanja ciljev in primerov dejavnosti Kurikuluma za vrtce, cilje specialno-pedagoških dejavnosti in specialno didaktična priporočila za posamezne skupine otrok s posebnimi potrebami. Dokument je bil sprejet leta 2006 in prav tako ne omenja otrok z avtizmom. Objavljena je dopolnitev Kurikula za vrtce v programih s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo za otroke s posebnimi potrebami za otroke z avtističnimi motnjami.

Na straneh MIZŠ so objavljene tudi Smernice za delo v oddelkih za predšolske otroke z motnjami avtističnega spektra MAS, oblikovane oktobra 2009.

Programi za osnovnošolske otroke

Za osnovnošolske otroke se v Sloveniji izvaja izobraževalni program. Učenci s posebnimi potrebami so lahko na osnovi odločbe o usmeritvi vključeni v izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo ali v prilagojen program z enakovrednim izobrazbenim standardom ali v prilagojen program z nižjim izobrazbenim standardom ali v posebni program vzgoje in izobraževanja.

Izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo je najmanj prilagojena oblika izobraževanja otrok s posebnimi potrebami. Otrok obiskuje šolo v svojem šolskem okolišu, deležen je dodatne strokovne pomoči v maksimalnem obsegu do pet ur tedensko. Pri pouku se mu zagotovijo ustrezni didaktični pripomočki in oprema, prilagodi se prostor in organizacija časa, zagotovijo se mu tudi prilagoditve pri poučevanju in učenju ter preverjanju in ocenjevanju znanja. Katere pripomočke, opremo in prilagoditve bo otrok v procesu izobraževanja potreboval, je odvisno od njegovih motenj, ovir oz. primanjkljajev. Praviloma so v otrokovem strokovnem mnenju predlagane bistvene prilagoditve, v pomoč pri določanju prilagoditev pa so lahko Navodila za izobraževalne programe s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo za devetletno osnovno šolo. Navodila so bila sprejeta leta 2003 in so posledično že dokaj zastarela in potrebna prenove. Otroci z avtizmom v njih še niso omenjeni. Izvajanje dodatne strokovne pomoči, uporaba pripomočkov in prilagoditve, ki bodo otroku zagotovljene pri poučevanju, preverjanju in ocenjevanju znanja, morajo biti zapisane v otrokovem individualiziranem programu.

Prilagojen program z enakovrednim izobrazbenim standardom je program, ki ohranja temeljne značilnosti programa in organizacije devetletne osnovne šole. V okviru programa se lahko prilagodi predmetnik, organizacija, način preverjanja in ocenjevanja znanja, napredovanje in časovna razporeditev pouka. Predmetnik prilagojenega programa z enakovrednim izobrazbenim standardom obsega vse obvezne predmete, izbirne predmete in ure oddelčne skupnosti, kot jih ima splošni izobraževalni program. Predmetniku so dodani tudi predmeti specialno pedagoških dejavnosti. Ti predmeti so odvisni od primanjkljajev, ovir oz. motenj učencev, ki so v program usmerjeni, zato imamo v Sloveniji različne prilagojene programe z enakovrednim izobrazbenim standardom, in sicer za: gluhe in naglušne otroke, gibalno ovirane otroke, slepe in slabovidne otroke, otroke z govorno-jezikovnimi motnjami in otroke z avtističnimi motnjami. Otroci, ki zaključijo prilagojen program z enakovrednim izobrazbenim standardom, imajo primerljivo znanje, kot otroci, ki zaključijo splošni izobraževalni program in se lahko vpišejo v katerikoli program srednjega izobraževanja.

Normativi in standardi za izvajanje prilagojenega programa z enakovrednim izobrazbenim standardom za otroke z avtističnimi motnjami se bistveno razlikujejo od tistih v splošnem izobraževalnem programu. V oddelku je lahko največ pet otrok. Zahtevana izobrazba učiteljev ki poučujejo v tem programu je specialni in rehabilitacijski pedagog ali učitelj.

V prilagojenem programu z enakovrednim izobrazbenim standardom za otroke z avtističnimi motnjami se izvajata dve specialno pedagoški dejavnosti komunikacijske veščine in socialne veščine. Dejavnosti se izvajata v vseh razredih, od prvega do devetega, vendar v različnem obsegu ur (1 do 2 uri tedensko v posameznih letih izobraževanja). Namenjeni sta pridobivanju spretnosti na šibkih področjih otrok z avtističnimi motnjami in nista ocenjeni.

Prilagojen program z enakovrednim izobrazbenim standardom se trenutno izvaja v treh ustanovah:

Prilagojen program z nižjim izobrazbenim standardom je namenjen otrokom z lažjo motnjo v duševnem razvoju, ki zaradi drugačne kognitivne strukture, omejene sposobnosti reševanja problemov in počasnejšega socialnega razvoja v času šolanja ne dosežejo enakovrednega izobrazbenega standarda. Učenci se v prilagojenem programu z nižjim izobrazbenim standardom opismenijo ter usvojijo osnovna znanja iz umetnosti, naravoslovja in družboslovja. V predmetniku programa je več ur tehnike in tehnologije, gospodinjstva in specialno-pedagoških dejavnosti računalniško opismenjevanje in socialno učenje. Metode in oblike dela pri poučevanju so prilagojene individualnim sposobnostim in potrebam učenca. Po zaključenem devetem razredu prilagojenega programa z nižjim izobrazbenim standardom, lahko učenci nadaljujejo izobraževanje v programih nižjega poklicnega izobraževanja.

V program prilagojenega programa z nižjim izobrazbenim standardom se praviloma usmerijo otroci z lažjo motnjo v duševnem razvoju. V primeru, da imajo ti otroci pridružene dodatne primanjkljaje, ovire oz. motnje, se jim prilagodi izvajanje programa v skladu z navodili, sprejetimi leta 2006. V skladu s Pravilnikom o organizaciji in načinu dela komisij za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami se lahko v prilagojen program z nižjim izobrazbenim standardom usmeri tudi otroke z avtističnimi motnjami brez ugotovljene lažje motnje v duševnem razvoju. Ta rešitev je primerna za tiste otroke z avtističnimi motnjami, ki imajo tako znižan nivo prilagoditvenih spretnosti, da zaradi tega ne bi zmogli slediti ciljem izobraževalnih programov z enakovrednim izobrazbenim standardom.

Otrokom z avtističnimi motnjami, usmerjenim v prilagojen program z nižjim izobrazbenim standardom, je prav tako potrebno zagotoviti številne prilagoditve in upoštevati njihova šibka ter močna področja. V Navodilih za delo z otroki z avtističnimi motnjami v prilagojenem programu z nižjim izobrazbenim standardom so podane osnovne smernice za prilagajanje in individualizacijo pri poučevanju.

Posebni program vzgoje in izobraževanja je namenjen otrokom z zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem razvoju. Ti zaradi primanjkljajev v življenju ne bodo popolnoma samostojni in bodo vse življenje potrebovali določeno stopnjo pomoči. Njihovo izobraževanje poteka drugače, s posebnimi vzgojno-izobraževalnimi procesi pa svojo stopnjo samostojnosti in neodvisnosti lahko razvijejo do optimalnih meja. Posebni program se deli na obvezni del in dva nadaljevalna dela za obdobje do 18. leta in za obdobje od 18. do 26. leta, kjer gre za raven Učenje za življenje in delo.

V posebni program vzgoje in izobraževanja se praviloma usmeri otroke z zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem razvoju in tudi otroke z avtističnimi motnjami. Ta rešitev je primerna za tiste otroke z avtističnimi motnjami, ki imajo tako znižan nivo prilagoditvenih spretnosti, da zaradi tega ne bi mogli usvajati znanj v izobraževalnih programih.

Zaradi posebnosti otrok z avtističnimi motnjami na področju komunikacije, socialnih interakcij, čustvovanja in v vedenju, zanimanjih in dejavnostih, delo z otroci in mladostniki z avtizmom v posebnem programu poteka v skladu z Navodili za delo z otroki z avtističnimi motnjami v posebnem programu vzgoje in izobraževanja.

Viri:

 • Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI), Uradni list RS št. 16/2007, z dne 23. 02. 2007
 • Kurikulum za vrtce v prilagojenem programu za predšolske otroke, 92. seja Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje, z dne 22. 06. 2006
 • Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami ZUOPP-1, Uradni list RS št. 58/2011, z dne 22. 07. 2011
 • Pravilnik o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v prilagojenih izobraževalnih programih osnovne šole z enakovrednim izobrazbenim standardom, Uradni list RS št. 65, z dne 11. 09. 2015
 • Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje vzgojno-izobraževalnih programov za otroke s posebnimi potrebami v osnovnih šolah s prilagojenim programom in zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami, Uradni list RS št. 59/2007, z dne 04. 07. 2007
 • Prilagojeni izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom, objavljeno na spletni strani MIZŠ
 • Posebni program vzgoje in izobraževanja, Ljubljana 2014, objavljeno na spletni strani MIZŠ
 • Navodila za delo z otroki z avtističnimi motnjami v posebnem programu vzgoje in izobraževanja, Ljubljana 2014, objavljeno na spletni strani MIZŠ

Naročite se na novice

Skip to content