Nevladne organizacije

Zdravstvo, šolstvo in sociala so področja, ki jih ureja država. Zagotavljajo okvir, v katerem je možno zadovoljiti potrebe vsakega posameznika v družbi. Ta okvir država ureja z zakoni in predpisi. Njihovo spreminjanje je praviloma dolgotrajno, zato se pogosto država ne odzove pravočasno na spremembe v družbi. Nekateri posamezniki imajo specifične potrebe, ki jih ni možno v celoti zadovoljiti s storitvami, ki jih nudi država. V vseh teh in še mnogih drugih primerih so nevladne organizacije tiste, ki zadovoljujejo potrebe svojih članov, hkrati pa sodelujejo pri spreminjanju družbe v smeri zagotavljanja sistemskih rešitev.

Definicija nevladne organizacije, ki se najpogosteje uporablja v Sloveniji je, da je to prostovoljna, neodvisna in nepridobitna organizacija civilne družbe. Ima status pravne osebe. Ustanovijo jo lahko fizične osebe ali pravne osebe zasebnega prava. Ustanovljena je po načelu svoboden odločitve in deluje po načelu nepridobitnosti. Nevladna organizacija mora biti neodvisna od vlade, drugih organov oblasti, političnih strank in gospodarskih družb. Namen njenega delovanja mora presegati zgolj interese članstva biti mora splošno koristen ali dobrodelen. Nevladna organizacija lahko svobodno določa cilje svojega delovanja in svobodno izbira sredstva za njihovo doseganje, v kolikor deluje javno in odprto ter v skladu s pravnim redom.

V Sloveniji še nimamo zakona o nevladnih organizacijah, je pa zakon v pripravi.

V Sloveniji se kot nevladne organizacije štejejo društva, ustanove in zavodi ter njihove zveze.

Nevladne organizacije delujejo v skladu s skupnimi interesi svojih članov, hkrati pa je njihovo delovanje usmerjeno tudi v javni interes.

Če društvo deluje na področju vzgoje in izobraževanja ter njegovo delovanje presega interese njegovih članov in je splošno koristno, lahko pri Ministrstvu za izobraževanje in šport zaprosi za status društva, ki deluje v javnem interesu. Na straneh MIZŠ je objavljen aktualni seznam društev, ki delujejo v javnem interesu.

Tudi na področju socialnega varstva so pri oblikovanju novih pristopov za obvladovanje socialnih stisk pomembno vlogo odigrale nevladne organizacije, ki so in bodo v prihodnosti vedno bolj izvajalci programov sistema socialnega varstva. Stališče Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve in enake možnosti je, da nevladne organizacije ravno zaradi svoje umeščenosti v civilno družbo lažje oblikujejo specifične potrebe posameznikov in skupin prebivalstva. Seznam sofinanciranja večletnih programov je objavljen na spletni strani MDDSZ.

Osebe z avtizmom in njihove družine ugotavljajo, da je v Sloveniji premalo narejenega za zadovoljevanje njihovih potreb. Tako na področju zdravstva kot šolstva je premajhna dostopnost do ustreznih storitev. Na področju sociale in zaposlovanja prav tako ni rešitev, ki bi bile prilagojene potrebam oseb z avtizmom. Kljub temu, da starši opozarjajo in pozivajo k sistemski ureditvi reševanja izzivov na področju avtizma, se stvari premikajo izjemno počasi ali pa sploh ne. Zato so se starši otrok, mladostnikov in odraslih z avtizmom začeli združevati v društva, v katerih skušajo zadovoljevati vsaj del potreb, ki bi jih morale vladne institucije.

Od leta 2015 v Sloveniji deluje Zveza nevladnih organizacij za avtizem Zveza za avtizem – SAM. Osnovni cilj zveze je doseči celostno obravnavo avtističnih oseb v celem življenjskem obdobju. Namen zveze je združevanje nevladnih organizacij s področja avtizma, združevanje oseb z avtizmom, njihovih staršev in strokovnjakov, ki delajo z njimi, ozaveščanje javnosti o problemih oseb z avtizmom, spremljanje in spreminjanje zakonodaje idr.

Naročite se na novice

Skip to content