Odločba o usmeritvi

Odločba o usmeritvi je dokument, s katerim so otroku s posebnimi potrebami priznane pravice iz Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami. Odločbo izda Zavod za šolstvo Republike Slovenije (ZRSŠ) po zaključenem postopku usmerjanja.

Usmeritev otroka s posebnimi potrebami se začne na pisno zahtevo starša ali starejšega mladoletnika, lahko pa tudi vrtca, šole ali socialnovarstvenega zavoda, v katerega otrok je ali bo vključen. Pisno zahtevo za uvedbo postopka usmerjanja se vloži na posebnem obrazcu. Vlogi mora biti priloženo poročilo o otroku in zapis razgovora z otrokom ter vsa razpoložljiva strokovna dokumentacija (zdravstvena, psihološka, specialno-pedagoška, socialna poročila). Vloženo zahtevo za uvedbo postopka o usmerjanju s priloženo dokumentacijo ZRSŠ posreduje komisiji za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami prve stopnje. Komisije za usmerjanje so sestavljene iz treh članov in so imenovane glede na vrsto ovir, motenj in primanjkljajev. Komisija na podlagi prejete dokumentacije, pregledov in razgovorov pripravi strokovno mnenje o usmeritvi otroka v program vzgoje in izobraževanja in ga posreduje na ZRSŠ. Na osnovi prejetega strokovnega mnenja ZRSŠ izda odločbo o usmeritvi.

V odločbi o usmeritvi so zapisane vzgojno-izobraževalne potrebe otroka; program vzgoje in izobraževanja, v katerega se otroka usmerja; vrtec oz. šola, v katero se bo otrok vključil; datum vključitve; obseg; oblika in izvajalci dodatne strokovne pomoči; pripomočki; prostor; oprema in drugi pogoji, ki morajo biti zagotovljeni morebitni začasni ali stalni spremljevalec, morebitno zmanjšanje števila otrok v oddelku ter rok preverjanja ustreznosti usmeritve.

Odločba o usmeritvi velja do spremembe programa izobraževanja. Ob vsaki spremembi programa (npr. prehod iz vrtca v osnovno šolo), je potrebno ponovno vložiti zahtevo za uvedbo postopka usmerjanja.

Naročite se na novice

Skip to content