Srednješolski programi

V Republiki Sloveniji se srednješolsko izobraževanje deli na splošno izobraževanje, poklicno in srednje strokovno oz. tehnično izobraževanje. Programi poklicnega izobraževanja se delijo na:

  • Programe nižjega poklicnega izobraževanja, ki trajajo dve leti. Vanje se lahko vključijo učenci, ki so zaključili osnovnošolsko obveznost in hkrati uspešno končali najmanj sedmi razred osnovne šole ter učenci, ki so zaključili osnovno šolo po prilagojenem programu z nižjim izobrazbenim standardom. V programih nižjega poklicnega izobraževanja (NPI) je poudarek na praktičnem pouku, ki je podkrepljen s strokovno teoretičnimi vsebinami. Izobraževanje se zaključi z zaključnim izpitom, pri katerem dijak predstavi izdelek oz. storitev z zagovorom. Programi NPI se izvajajo na področju lesarstva (obdelovalec lesa), kmetijstva in živilstva (pomočnik v biotehniki in oskrbi), gradbeništva (pomočnik pri tehnologiji gradnje), strojništva (pomočnik v tehnoloških procesih), tekstilstva (preoblikovalec tekstilij). Po končanem izobraževanju je dijak usposobljen za opravljanje nekaterih del poklicnega profila. Z zaključenim NPI lahko dijak nadaljuje v programih srednjega poklicnega izobraževanja.
  • Programe srednjega poklicnega izobraževanja, ki trajajo tri leta. Vanje se lahko vključijo učenci, ki so uspešno zaključili osnovno šolo ali program NPI. Za vključitev v nekatere programe je potrebno zadostiti tudi drugim pogojem (npr. ustrezne psihofizične sposobnosti). Programi srednjega poklicnega izobraževanja (SPI) se zaključijo z zaključnim izpitom, ki obsega pisni in ustni izpit iz slovenščine in izdelek oz. storitev z zagovorom. Razpisana je široka paleta programov iz različnih poklicnih področij. Programi so praktično naravnani, po zaključenem izobraževanju so dijaki usposobljeni za delo na širšem poklicnem področju. Izobraževanje lahko nadaljujejo v programih poklicno tehniških izobraževanj, tako imenovanih 3+2 programih.
  • Programe srednjega strokovnega oz. tehniškega izobraževanja, ki trajajo štiri leta. Vanje se lahko vključijo učenci, ki so uspešno zaključili osnovno šolo ali program NPI. Za vključitev v nekatere od teh programov je potrebno zadostiti tudi drugim pogojem (npr. ustrezne psihofizične sposobnosti ali ugotovljene posebne nadarjenosti oz. spretnosti). Program se zaključi s poklicno maturo, ki je sestavljena iz dveh obveznih in dveh izbirnih predmetov. Programi omogočajo poklicno usposobljenost, hkrati pa so tudi ustrezna priprava za nadaljnji študij v programih višjega in visokega strokovnega izobraževanja.
  • Programe splošnega oz. gimnazijskega izobraževanja, ki prav tako trajajo štiri leta. Vanje se lahko vključijo učenci, ki so uspešno zaključili osnovno šolo. Za nekatere gimnazijske programe (npr. umetniška gimnazija, športni oddelek) je potrebno izpolnjevati posebne pogoje . Gimnazijsko izobraževanje se zaključi s splošno maturo, ki je sestavljena iz treh obveznih in dveh izbirnih predmetov. Gimnazijski program zagotavlja široko splošno izobrazbo in predstavlja ustrezno pripravo za študij v univerzitetnih programih.

Srednješolsko izobraževanje ureja več zakonov, izobraževanje dijakov s posebnimi potrebami pa ureja Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami. Dijaki s posebnimi potrebami so lahko usmerjeni v kateregakoli zgoraj naštetih programov s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. Posebnost je, da v programih srednjega strokovnega oz. tehniškega izobraževanja ali gimnazijskega izobraževanja ne morejo imeti učne pomoči. Tako v gimnazijskih programih, kot v programih poklicnega in srednjega strokovnega oz. tehniškega izobraževanja obstajajo navodila za delo z dijaki s posebnimi potrebami. Ker so bila navodila sprejeta leta 2004, so posledično že dokaj zastarela in potrebna prenove. Dijaki z avtizmom v njih še niso omenjeni.

Za dijake, ki so gibalno ovirani, gluhi ali naglušni, slepi ali slabovidne ter za dijake z govorno-jezikovnimi motnjami, se izvajajo prilagojeni srednješolski programi z enakovrednim izobrazbenim standardom. Ti programi se izvajajo v nekaterih zavodih za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami ( CIRIUS, ZGNL, IRIS). V prilagojene srednješolske programe se lahko vključijo dijaki le na podlagi odločbe o usmeritvi. Po potrebi jim je zagotovljeno bivanje v dijaškem domu, ki je prav tako na podlagi odločbe o usmeritvi brezplačno.

Naročite se na novice

Skip to content